بررسی جنبه‌های مختلف روانی ـ اجتماعی و حقوقی با حضور صاحب نظران
ورود برای عموم متخصصان آزاد است.

سخنرانان:
دکتر مقصود فراستخواه
دکتر حسن نمک‌دوست
دکتر کامبیز نوروزی
دکتر جواد علاقبندراد
دکتر ارسیا تقوا

جمعه ۲۹ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰   ———— لینک ورود به میزگرد:

https://edu.iacap.ir/courses/psychosocial-aspects-of-honor-killing-a-live-webinar/ ()