برگزاری نهمین دوره شناختی رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوانانجمن روانپزشکی کودک ونوجوان ایران نهمین دوره شناختی رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان را برگزار مینماید.
طول دوره: 135 ساعت

مدرسین:
دکتر مهدی تهرانی دوست، دکتر جواد محمودی قرائی، دکتر زهرا شهریور، دکتر الهام شیرازی، دکتر رزیتا داوری، دکتر کتایون رازجویان، دکتر فریبا عربگل و دکتر مژگان خادمی

به علت محدودیت ظرفیت جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به شماره تلفن 55409495 تماس حاصل فرمایید.

بازگشت به لیست