تدوین راهنمای ارزیابی و مداخلات مربوط به کودک آزاری ویژه خط 123 اورژانس اجتماعی كشورآماده سازی کتابچه راهنماي مداخلات خط 123 و اورژانس اجتماعي در موارد كودك‌ آزاري  
به سفارش سازمان بهزیستی کشور؛ 1393

سازمان بهزیستی کشور از سال¬ها قبل مقدمات راه¬اندازی مداخلات ویژه رسیدگی به اورژانس¬های اجتماعی از جمله موارد مداخله در بحران، کودک آزاری، همسر آزاری و ... را فراهم کرده و در بخش¬هایی نیز اقدامات عملی را اجرایی کرده است. مسئولین و کارکنان این خدمات، طی انجام فعالیت¬های جاری متوجه شدند که گرچه از اصول کلی مداخلات آگاهی دارند اما دستورالعمل مشخصی برای تشخیص و اقدام صحیح در موارد مربوطه که توسط همه مراکز و یکپارچه به کار برده شود وجود ندارد. به ویژه الزامات قانونی و قضایی برای مداخلات این نهادها و ضرورت همکاری¬های بین بخشی و سازمانی نیز تعیین نشده بود. بنابراین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت سلامت دفتر سلامت رواني اجتماعي و اعتياد در صدد برآمد تا راهنمایی برای کار کنان مراکز سیار اورژانس اجتماعی و افرادی که پاسخگوی خط 123 بودند تهیه شود. سفارش این کار به  انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ايران داده شد. به مدت یک سال در جلسات هتفگی مرتب، کار طراحی و تهیه مطالب دستورالعمل مزبور با همکاری اعضای انجمن و کارشناسان محترم معاونت بهزیستی ادامه پیدا کرد. دستورالعمل¬های موجود در سایر کشورهای پیشرفته و ممالک هم¬جوار جستجو و بررسی شدند و مطالب جدید با نیازسنجی و در نظر گرفتن  امکانات و شرایط موجود نوشته شدند. هر جلسه مطالب حاضر توسط صاحب نظران شرکت کننده  مورد مرور و بررسی قرار می¬گرفت و اصلاح و کامل می¬شد. در برخی جلسات نیز از مددکارانی که در این حوزه سابقه فعالیت داشتند، کارشناسان سایر زمینه¬ها و همچنین مسئولین اجرایی سازمان دعوت می¬شد. متن اولیه به متخصصین سایر رشته¬های مرتبط از جمله وکلا و قضات اطفال فرستاده و راهنمایی¬ها و پیشنهادهای ایشان اعمال شد.
به منظور تسهیل کار برای کارکنان مراکز فوق، دستورالعمل¬ها در دو نسخه تهیه شد:
الف) کتابچه خلاصه (برای استفاده سریع و دم دستی)                                    ب) کتابچه مفصل (برای ارجاع و مطالعه)

سپس مطالب نظری، محتوای کتابچه¬ها، و روش کاربرد آنها در مراکز در دو کارگاه 3 روزه در پاییز 1393 آموزش داده شد. شرکت کنندگان در کارگاه¬ها، کارکنان مراکز مذکور از سراسر استان¬های کشور بودند که تجربه¬های کوتاه یا بلند کار در این حوزه یا سایر حوزه¬ها را داشتند. تلاش مدرسین این بود که ضمن معرفی اصول علمی و اجرایی مربوطه و کاربرد روش¬های آموزشی عملی، با فعال ساختن شرکت کنندگان تجربه¬های ایشان را به کار گیرند. به این ترتیب مشکلاتی که کارکنان در عمل با آن مواجه می شدند و روش های حل آنها مورد بررسی واقع شد و تبادل نظر میان شرکت کنندگان صورت گرفت تا در صورت امکان برخی شیوه ها اصلاح شود یا در دستور کار آتی قرار گیرد.
محل برگزاری كارگاه در شهر تهران، مرکز آموزشی سازمان بهزیستی بود.
مؤلفین کتابچه: دكتر جواد محمودي قرائي، دكتر مهدي تهراني دوست، دكتر زهرا شهريور، دكتر كتايون رازجويان، دكتر فريبا عربگل          و دكتر فيروزه درخشان پور
با همكاري: دكتر ولي اله نصر، فرزانه امير يزداني، اشرف رضائي، مجيد ارجمندي، ابوالفضل قنبري

بازگشت به لیست