اطلاعات كلي

انجمن روان‌پزشكي كودك و نوجوان ايران در حال حاضر داراي 6 كميته ‌اصلي است كه وظيفه‌ي برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي آموزشي، پژوهشي و سلامت روان را برعهده دارند.

اين كميته‌ها عبارتند از:

  • روابط عمومي
  • انتشارات
  • فرزند‌پروري
  • اختلال اوتيسم
  • اختلالات خلقي
  • اختلال بيش‌فعالي و نقص تمركز

رؤساي كميته‌ها با ابلاغ رياست محترم انجمن تعيين شده‌اند.

انجمن روان‌پزشكي كودك و نوجوان از تشكيل كميته‌هاي جديد و پيشنهادات همكاران محترم در اين زمينه استقبال مي نمايد.

 اطلاعات كلي 
 فرزند پروري 
 اختلال اوتيسم 
 اختلالات خلقي 
 اختلال بيش فعالي نقص تمركز